Valberedningen


Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda de val av funktionärsposter som ska ske vid årsmötet.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.

Valberedningen består av 

Sammankallande Ledamot: Anki Norlin – 1 år (nyval)
Ledamot: Filippa Bengtsson – 2 år (nyval)
Ledamot: Per Gabrielsson – 1 år (kvar)

Kontakt: medlem@sundsvallsbhk.se


VALORDNINGEN

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

  • Vilken funktion som avses
  • Namn
  • En kort presentation
  • Uppgift om att den föreslagne kandiderar

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

Förslag skickas då till styrelsen@sundsvallsbhk.se